ELAX KONSEPTET

Om oppdrettsfisk utsettes for store ytre mekaniske håndteringer ved avlusing, sortering eller annen behandling, eller ved ytre påkjenninger som algeoppblomstring, forurensing eller lignende, så står fisken i fare for selvdød i merdene. I følge Forskrift om kvalitet på fisk og fiskevarer så kan man ikke benytte selvdød fisk fra oppdrett til menneskemat. Dette betyr at enhver fisk i all fiskeoppdrett som er selvdød skal destrueres og ikke benyttes til matvarer. I Norsk oppdrettsnæring har man de siste årene hatt svært store årlige tap av fisk under produksjonen. Årsaken er i mange tilfeller omfattende mekanisk håndtering som skader eller stresser fisken til et punkt som den ikke tåler og derved dør i etterkant av behandlingen.

ELAX konseptet er en løsning der skadet fisk blir samlet inn fra merden under og etter ulike behandlinger eller ytre påkjenninger. Fisken blir automatisk og dokumenterbart sortert (patentert) mellom eventuelle allerede døde individ og den fisken som fremdeles er levende. Den levende fisken blir umiddelbart bedøvet med godkjent bedøvingsmetode og deretter avlivet ved utbløding. Fisken sendes så rett i RSW kjølt vann på tanker ombord og oppnår ved dette en umiddelbar temperatursenking som er svært gunstig med tanke på kvalitet og holdbarhet på fisken i etterkant.

Forsøk og praktiske tester der fartøy og konsept er på plass før behandling starter og er med under behandlingen, har vist at man ved bruk av dette konseptet berger 100 % av fisken som ellers med stor sannsynlighet hadde endt opp som dødfisk i nota innen neste dag.

Lov om dyrevelferd har et særskilt forbud mot å hensette dyr i en hjelpeløs tilstand. ELAX konseptet sikrer at dette ikke kan skje.

TA GJERNE KONTAKT VED SPØRSMÅL ELLER BEHOV FOR VÅRE TJENESTER